M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8 ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼;̼N̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼

M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8 ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼;̼N̼ó̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼...

R̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼T̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼

R̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼T̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼.̼

̼B̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼...

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼”̼N̼g̼ủ̼ ̼G̼ậ̼t̼”̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼”̼T̼ư̼?̼v̼o̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼”̼N̼g̼ủ̼ ̼G̼ậ̼t̼”̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼”̼T̼ư̼?̼v̼o̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼...

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼3̼5̼k̼V̼...

Trang 1 của 177 1 2 177
error: Dừng lại ngay định coppy bài tui hả