̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼3̼5̼k̼V̼...

Đọc thêm

N̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼...

Đọc thêm
Trang 1 của 146 1 2 146
error: Dừng lại ngay định coppy bài tui hả